ABWE家族    
     
中國浸信會神學院 香港萬國宣道浸信差會 萬國宣道浸信會
 
 
堂會
 
一至五劃
 
十字架山浸信會 大興浸信會 元州邨浸信會 田裕浸信會 白田浸信會 石蔭宣道浸信會
           
六至八劃          
           
 
光道浸信會 沐恩浸信會 長康浸信會 花園大廈浸信會 和樂浸信會  
           
九劃          
           
   
宣道浸信會 宣道浸信會佐敦堂 恆安浸信會 宣恩浸信會    
           
十至十二劃          
           
 
烙恩浸信會 荃盛浸信會 荃灣眾安浸信會 深恩浸信會 順安浸信會  
           
十三至十四劃          
           
頌恩浸信會 傳恩浸信會 葵盛浸信會 葵芳浸信會 銘恩浸信會 綠楊浸信會
           
十五劃以上          
           
   
學基浸信會 駿發花園浸信會 寶林浸信會 顯恩浸信會 融樂浸信會